Zápisní lístek do družiny ke stažení

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy.
Ve školní družině se realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (soutěže, malování, poslech hudby, zpěv, sport, vycházky do přírody).
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Družina může vykonávat činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.
Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny není zajištěn.

Provoz

Školní družina je otevřena každý den v ranních hodinách od 6.00 hod. do 7.50 hod. a v odpoledních hodinách od 11.30 hod. do 16.00 hod.
Ráno jsou žáci shromážděni v jednom oddělení v místnosti školní družiny. Odpoledne se žáci rozdělí do šesti oddělení a využívají místností školní družiny, školního klubu, venkovní terasy mezi 2. a 3. pavilonem a učebny 2.A, 3.C a 5.B. 

 

Rozdělení žáků ŠD do skupin:

Oddělení Učebna Číslo dveří Třída Vychovatelka
1. odd. 4. A 110 1.A , 1.B  Marie Petrová
2. odd. Školní klub 46 1.B , 1.C Bc. Mirka Pišingerová
3. odd. 2. A 112 1.B , 2.A, 2.D Bc. Nikola Veselá
4. odd. 3. A 105 2.B , 2.C Mgr. Michaela Pischeková
5. odd. 2. D 95 3.B , 3.C Jitka Bartáčková
6. odd. Školní družina 110 3.A , 4.A , 4.B , 4.C , 5.A , 5.C Jana Princová


Úhrada nákladů na školní družinu

Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán příspěvek na provoz školní družiny na základě skutečných nákladů. Výše úplaty se stanovuje na 100 Kč za měsíc na jednoho účastníka zájmového vzdělávání. Úplatu v plné výši jsou povinni uhradit všichni zapsaní účastníci, kteří školní družinu navštíví alespoň jeden den v měsíci. Úplata musí být uhrazena za 1. pololetí do konce měsíce října a za 2. pololetí do konce měsíce února.
Úplata může být snížena nebo prominuta účastníku zájmového vzdělávání, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
O snížení či prominutí úplaty rozhoduje v jednotlivých případech ředitel škody na základě písemné žádosti zákonného zástupce účastníka zájmového vzdělávání. V žádosti je třeba prokázat tvrzené skutečnosti.
Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny není zajištěn.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny