Období škol. vyučování bude zahájeno 1. září 2020 (úterý)
Státní svátek - Den české státnosti 28. září 2020 (pondělí)
Podzimní prázdniny připadnou 29. - 30. října 2020 (čtvrtek - pátek)
Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2020 (středa)
Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii    17. listopadu 2020 (úterý)

Vánoční prázdniny budou zahájeny 

Vánoční prázdniny skončí

Vyučování začne

23. 12. 2020 (středa)

3. ledna 2021 (neděle)

4. ledna 2021 (pondělí)

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 28. ledna 2021 (čtvrtek)
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 29. ledna 2021 (pátek)
Jarní prázdniny byly stanoveny (JčK) 15. - 21. února 2021 ( po - ne)

Velikonoční prázdniny připadnou na

Velký pátek

Velikonoční pondělí

1. dubna 2021 (čtvrtek)

2. dubna 2021 (pátek)

5. dubna 2021 (pondělí)

Svátek práce 1. 5. 2021 (sobota)
Státní svátek na počest 72. výročí osvobození 8. 5. 2021 (sobota)
Období škol. vyučování ve 2. polol. bude ukončeno 30. června 2021 (středa)
Hlavní prázdniny budou trvat    od - do 1. 7. (čtvrtek) - 31. 8. 2021 (úterý)
Období škol. vyučování 2018/19 bude zahájeno 1. září 2021 (středa)

 

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v  Základní škole Trhové Sviny v pátek odpoledne 9. dubna a v sobotu dopoledne 10. dubna 2021.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

 

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č.353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020;

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021;

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021;

• termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021;

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

 

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2020 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám. Stránka 12 z 36

 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

 

 

Náborové akce pro vycházející žáky 2020/21

Od pondělí 12. října do pátku 16. října 2020 se uskuteční náborové akce pro vycházející žáky naší školy.

Výchovný poradce rozešle pozvánky jednotlivým školám do Pá 2. 10. 2020.

Garantem je Mgr. Helena Jarolímová.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny