ZAPOJENÍ   DO   ŠKOLNÍCH PROJEKTŮ 2017/18

A.  Projekty  z celostátní působností

1. Projekt „Zelená společnému vzdělávání“.               

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Cílem této výzvy je:

a)     Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské a matematické gramotnosti

b)    Podporovat kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

c)     Podporovat společné vzdělávání:

 • osobnostní a sociální rozvoj pedagogů
 • vzdělávání v tématech souvisejících se společným vzděláváním
 • vzájemné učení škol a pedagogů a personální podpora škol

​​Výše finanční podpory:

Alokace výzvy:                                 4 500 000 000 Kč

 

Celkové způsobilé výdaje:                      1 424 128 Kč

Příspěvek Unie:                                      1 210 509 Kč

Národní veřejné zdroje:                            213 619 Kč

ZŠ Trhové Sviny:                                    1 422 856 Kč

 

Časové určení:                  1. 2. 2017  -  31. 1. 2019

Garantem projektu:           Mgr. Jan Mikeš

 

2. Podpora projektu „Český den proti rakovině“.                

Liga proti rakovině                                             

Skupinová práce žáků na podporu dlouhodobých programů Ligy proti rakovině – nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podpora výzkumu a přístrojové vybavenosti onkologických pracovišť.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

a.      kompetence komunikativní

b.     kompetence sociální a personální

c.      kompetence občanské

 

V projektu se uplatňuje především :

 • osobnostní a sociální výchova
 • umění vžít se do situace zdravotně postižených dětí a lidí
 • pěstování vlastností – soucit, pokora a ochota pomáhat těm, kdo pomoc opravdu potřebují 

 

Časové určení:              květen 2018

Garantem projektu:      MVDr. Naďa Hálová

 

B.   Školní projekty

3.    Projekt „Zachraň strom  č. 17“                      

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

a.      kompetence komunikativní

b.     kompetence sociální a personální

c.      kompetence občanské

d.     kompetence pracovní

 

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

 

Časové určení:              říjen 2017

Garantem projektu:      Mgr. Jana Matoušková

 

4.    Projekt „Mikulášská merenda“

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

a.      kompetence sociální a personální

b.     kompetence k řešení problémů

c.      kompetence pracovní

d.     kompetence komunikativní

 

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

 

Časové určení:     Projekt proběhne ve čtvrtek 30. listopadu 2017.

Garantem projektu:     Ved. vychovatelka          Jana Princová

 

5.    Projekt Projekt „Jeliman“

 

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.          

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

a.      kompetence komunikativní

b.     kompetence sociální a personální

c.      kompetence občanské

 

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

 

Časové určení:

 • Sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna

Garantem projektu:     Mgr. Hana Halešová

 

6.    Projekt „Zachraň strom  č. 18“    

 

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

a.      kompetence komunikativní

b.     kompetence sociální a personální

c.      kompetence občanské

d.     kompetence pracovní

 

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

 

Časové určení:              jaro 2018

Garantem projektu:     Mgr. Jana Matoušková

 

7.    Projekt „Dětský den“                 

Projekt začleňuje především tyto kompetence:

a.      kompetence sociální a personální

b.     kompetence k řešení problémů

c.      kompetence pracovní

d.     kompetence komunikativní

 

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

 

Časové určení:              Projekt se uskuteční v pátek 1. června 2018.

Garantem projektu:       Vychovatelka   Marie Petrová

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny