zápisní lístek

Informace platné pro ŠD ve školním roce 2019/20:

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy.
Ve školní družině se realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (soutěže, malování, poslech hudby, zpěv, sport, vycházky do přírody).
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Družina může vykonávat činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny není zajištěn.

Provoz: Školní družina je otevřena každý den v ranních hodinách od 6.00 hod. do 8.00 hod. a v odpoledních hodinách od 11.30 hod. do 16.30 hod.
Ráno jsou žáci shromážděni ve dvou odděleních v místnosti školní družiny (třídy 2.C a 3.B). Odpoledne se žáci rozdělí do sedmi oddělení. Po třetí hodině se postupně oddělení slučují do třídy 2.C a 3.B ve třetím pavilonu.

Rozdělení učeben:

 • I.odd.
  • M.Petrová, tř.2.C, č.dveří 110, děti 1.A a 1.B
 • II.odd.
  • J.Otrubová, tř.3.B, č.dveří 105, děti 1.B a 1.C
 • III.odd.
  • M.Pišingerová, tř.ŠD,2.pav.,č.dveří 46,děti 2.A a 2.C
 • IV.odd.
  • V.Petrová,tř.3.A, č.dveří 112, děti 2.B a 2.D
 • V.odd.
  • L.Čechová,tř.1.C, č.dveří 93, děti 3.A a 3.B
 • VI.odd.
  • J.Bartáčková, tř.2.A,č.dveří 95, děti 3.B,3.C
 • VII.odd.
  • J.Princová,tř.2.D, č.dveří 90, děti 4.A,B,C,D a 5.A,B,C

Ranní ŠD je ve třídě 3.B a 2.C.

Úhrada nákladů na školní družinu

Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán příspěvek na provoz školní družiny na základě skutečných nákladů. Výše úplaty se stanovuje na 100 Kč za měsíc na jednoho účastníka zájmového vzdělávání. Úplatu v plné výši jsou povinni uhradit všichni zapsaní účastníci, kteří školní družinu navštíví alespoň jeden den v měsíci.
Úplata může být snížena nebo prominuta účastníku zájmového vzdělávání, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. O snížení či prominutí úplaty rozhoduje v jednotlivých případech ředitel škody na základě písemné žádosti zákonného zástupce účastníka zájmového vzdělávání. V žádosti je třeba prokázat tvrzené skutečnosti.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny