• Členem ŠP se může stát každý žák 4. – 9. ročníku.
  • Každá třída si zvolí své 2 zástupce do ŠP, a to vždy na funkční období jednoho školního roku.
  • Volby do ŠP proběhnou vždy na začátku školního roku, nejpozději do konce září. Za třídu kandiduje 5 – 6 žáků, do ŠP jsou zvoleni ti, kteří se ve třídním hlasování umístili na 1. a 2. místě. Každý žák vybere ve volbách jednoho kandidáta, volby jsou tajné.
  • Zvolený člen ŠP se účastní všech jednání ŠP, popř. se předem omluví. V případě, že se oba zástupci třídy dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání, ztrácí třída nárok na případné hlasování na další schůzi.
  • O výsledcích voleb i jednáních ŠP jsou žáci, učitelé i veřejnost informováni pomocí nástěnky, školního časopisu, popř. i školním rozhlasem.
  • Kterýkoli člen ŠP může být odvolán ( na návrh člena ŠP nebo žákovské rady), pokud jsou k tomu důvody – neplnění povinností, vážné přestupky proti této listině, vnitřnímu řádu školy a Úmluvě o právech dítěte.
  • Na místo odvolaného člena ŠP bude jmenován žák, který se ve třídní volbě umístil na 3. místě. Stejně se bude postupovat v případě, že se během školního roku člen ŠP přestěhuje a začne navštěvovat jinou školu, nebo bude nucen odstoupit z důvodu dlouhodobé nemoci.
  • Všichni členové ŠP mají rovnoprávné postavení a hlasovací právo, přítomní dospělí hlasovací právo nemají.
  • K přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů ŠP (změna vyhrazena ).

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny