Učební plán základní školy 1. - 9. ročník 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Naše šance“,

s platností od 1. 9. 2007 připravený podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,

vydaného ředitelem školy podle § 5 odst. 3 školského zákona.1. stupeň  1. - 5. ročník        2021 - 22

Oblasti RUP ŠVP Předmět Ročník  
  minimální časová dotace   1. 2. 3. 4. 5. 1.-5. disponibilních  hodiny
Jazyk a jazyková komunikace 33 41 Český jazyk a literatura 8 7 6 6 6 33  
      Disponibilní 1 2 2 2 1 8 8
  9 9 Cizí jazyk - AJ     3 3 3 9  
Matematika a její aplikace 20 23 Matematika 4 4 4 4 4 20  
      Disponibilní   1 1 1   3 3
Informační a komunikační technologie 1 1 Informatika         1 1  
Člověk a jeho svět 12 13 Prvouka 2 2 3 2 3 12  
      Regionální vých. - disp.       1   1 1
Umění a kultura 12 14 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  
      Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7  
      Disponibilní       1 1 2 2
Člověk a zdraví 10 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  
Člověk a svět práce 5 5 Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5  
Volitelné předměty 16 2 Vop1         1 1 1
    Vop2         1 1 1
  118 118 Týdenní hod. dotace 20 22 25 25 26 118 16
      Nepovinné předměty (bez náboženství)              Školní vzdělávací program v 6. - 9.  ročníku "Naše šance" č.j. 200/2007 

2. stupeň  6. - 9. ročník        2021 - 22
 

Oblasti RUP ŠVP Předmět Zkratka Ročník  
  minimální časová dotace     6. 7. 8. 9. 6.-9. disponibilních  hodiny
Jazyk a jazyková komunikace 15 18 Český jazyk a literatura  Čj 4 4 4 3 15  
      Disponibilní   1 1 0 1 3 3
  12 12 Cizí jazyk  Aj 3 3 3 3 12  
  6 6 Další cizí jazyk Nj,Rj   2 2 2 6 6
Matematika a její aplikace 15 18 Matematika M 3 4 4 4 15  
      Disponibilní   1   1 1 3 3
Informační a komunikační technologie 1 1 Informační a komunikační technologie ICT 1       1  
Člověk a společnost 11 13 Dějepis D 2 2 2 2 8  
      Disponibilní   1       1 1
      Výchova k občanství Ov 1 1 1   3  
Člověk a příroda 21 25 Fyzika F 1 2 2 1 6  
      Chemie Ch     2 2 4  
      Ekologický přírodopis a výchova ke zdraví Epř 2 2   1 5  
      disponibilní       1 1 2 2
      Zeměpis Z 2 2 1 1 6  
      disponibilní         1 1 1
Umění a kultura 10 10 Hudební výchova Hv 1 1 1 1 4  
      Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1 6  
Člověk a zdraví 10 8 Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 8  
Člověk a svět práce 3 4 Praktické činnosti 1   1 1 3  
      disponibilní   1       1 1

Volitelné předměty

18 7 disponibilní   1 2 2 2 7 7
  122 122 Týdenní hod. dotace   30 30 31 31 122 18
      Nepovinné předměty (bez náboženství)              

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Základní škola Trhové Sviny